Ophavsret - Brugsret

Jeg har ophavsretten på alle billeder der tages. Brugsretten på alle købte filer deler jeg dog gerne med kunden. Ophavsret og brugsret er ikke det samme. Ophavsretten tilhører altid fotografen og kan ikke overdrages. Det kan brugsretten.


Mange tror at hvis de først har betalt for et fotografi er det deres. Så enkelt er det desværre sjældent. Mange fotografer overdrager ikke brugsretten til køber efter endt fotografering.

Alle fotografier er omfattet af loven om ophavsret. Og I følge den lov er det fotografen der altså har alle rettigheder til de billeder han/hun tager. Det betyder at alle andre - ikke engang modellen på billedet - har lov til at bruge et billede, uden at fotografen har givet tilladelse til dette.

Alt brug, scanning, kopiering, affotografering, og download fra internettet eller alle andre former for kopier skal aftales med fotografen.

En brugsret kan strikkes sammen på mange måder, den kan give dig rettighed til at bruge fotografiet til et aftalt formål. Brugsretten kan ikke overdrages eller sælges videre til andre.

Jeg giver modellen/kunden brugsret til, de redigerede filer du køber af mig.

Det betyder at Du frit kan bruge det købte fotografi/fil som du ønsker på div. hjemmesider o.s.v. Du kan fremkalde, kopiere og forstørre alt det du vil. Dog gælder brugsretten IKKE ved alle former for diskriminerende eller anstødelig brug.

Jeg fraskriver ikke mig selv brugsretten, men som skrevet andet steds her på siden, respekterer jeg hvis du ikke ønsker, at et billede af dig eller din familie bruges, her på siden eller i nogen anden form for reklame for mig.

 

 

Fra Loven om Ophavsret:

§ 3. Ophavsmanden har krav på at blive navngivet i overensstemmelse med, hvad god skik kræver, såvel på eksemplarer af værket som når dette gøres tilgængeligt for almenheden.

Stk. 2. Værket må ikke ændres eller gøres tilgængeligt for almenheden på en måde eller i en sammenhæng, der er krænkende for ophavsmandens litterære eller kunstneriske anseelse eller egenart.

Stk. 3. Sin ret efter denne paragraf kan ophavsmanden ikke frafalde, medmindre det gælder en efter art og omfang afgrænset brug af værket.

§ 53. Ophavsmanden kan med de begrænsninger, der følger af §§ 3 og 38, helt eller delvis overdrage sine rettigheder efter denne lov.

Stk. 2. Overdragelse af eksemplarer indbefatter ikke overdragelse af ophavsretten.

Stk. 3. Har ophavsmanden overdraget en ret til at udnytte værket på en bestemt måde eller ved bestemte midler, giver overdragelsen ikke erhververen ret til at udnytte værket på andre måder eller ved andre midler.

Stk. 4. Bestemmelserne i §§ 54 ‑59 om overdragelse af ophavsret kan fraviges ved aftale mellem parterne, medmindre andet er fastsat i de enkelte bestemmelser.